Rabat 50% na wycenę

Oferujemy Państwu operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości do banku z 50% rabatem w pakiecie z kredytem. Cennik wyceny typowych nieruchomości i standardowych warunków zlecenia znajdą Państwo na stronie cennik wyceny nieruchomości.


Regulamin Promocji „Rabat 50% na wycenę nieruchomości”

§1

Organizatorem promocji jest firma Markowscy Nieruchomości Mieczysława Markowska, z siedzibą przy ul. Kormoranów 7/5, 71-696 Szczecin, NIP PL8510016984, Regon 810458545.

§2

Promocja trwa od dnia 1 października 2016 r. do odwołania.

§3

  1. Promocja adresowana jest do wszystkich Klientów, którzy skorzystają u Organizatora z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz z bezpłatnego pośrednictwa finansowego, nabywając za pośrednictwem Organizatora dowolny produkt finansowy znajdujący się w jego ofercie.
  2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: a. skorzystanie z bezpłatnej usługi pośrednictwa finansowego Organizatora w zakresie dowolnego produktu finansowego: kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, kredyt firmowy, pożyczka biznesowa oraz innego kredytu lub pożyczki, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości; b. wysokość kredytu lub pożyczki będzie wynosić co najmniej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych).
  3. Skorzystanie z bezpłatnej usługi pośrednictwa finansowego Organizatora oznacza: a. wyrażenie przez Klienta zgody w formie pisemnego oświadczenia na przekazanie swoich danych teleadresowych (obejmujących w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, PESEL), przez Organizatora do banku, w celu przedstawienia Klientowi oferty produktów finansowych; b. złożenie za pośrednictwem Organizatora do banku co najmniej jednego wniosku kredytowego w celu uzyskania przez Klienta kredytu lub pożyczki, w terminie do 30 dni od daty realizacji wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu lub pożyczki;zawarcie przez Klienta umowy kredytowej lub umowy pożyczki w związku ze złożonym wnioskiem, o którym mowa w lit. b.
  4. W czasie trwania promocji Klient jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie swoich danych teleadresowych.

§4

  1. Każdy Klient, który spełni warunki promocji opisane w §3 ma prawo do zamówienia operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności banku, z tytułu udzielonego kredytu lub udzielonej pożyczki z 50% rabatem względem standardowej ceny usługi wyceny nieruchomości.
  2. W przypadku nie zawarcia przez Klienta umowy kredytowej lub umowy pożyczki, w szczególności z powodu: a. wycofania przez Klienta wszystkich wniosków kredytowych; b. uzyskania przez Klienta negatywnej decyzji we wszystkich bankach; c. rezygnacji przez Klienta z zawarcia umowy kredytowej lub umowy pożyczki w dowolnym banku, Klient jest zobowiązany do zapłaty standardowej ceny usługi wyceny nieruchomości zgodnie z zawartą umową zlecenia z Organizatorem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia powyższych okoliczności. Za datę zdarzenia, w wyniku którego Klient nie zawarł umowy kredytowej lub umowy pożyczki uznaje się dzień uzyskania przez Organizatora informacji o tym zdarzeniu od Klienta lub osoby trzeciej uczestniczącej w procesie kredytowym / pożyczkowym, a w przypadku braku takiej informacji – dzień następujący po dniu, w którym upłynęło 60 dni od daty realizacji wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu lub pożyczki. Na poczet ceny standardowej zalicza się kwotę w wysokości promocyjnej ceny zapłaconej już przez Klienta. Płatność uzupełniająca zostanie dokonana przez Klienta przelewem w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przesłanej na adres e-mail Klienta wskazany w umowie, a w przypadku jego braku na adres pocztowy wskazany w umowie. Klient przystępujący do promocji wyraża zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną.
  1. Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości w ramach ceny promocyjnej zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach.
  2. Każdy Klient może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.

§5

Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Klienta oraz do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych Klienta wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.).

§6

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora kontakt(at)markowscy.pl w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia, będącego powodem reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia.

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zasadach obowiązywania niniejszej promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów przed ich wprowadzeniem. Zmiana następuje poprzez ogłoszenie nowego regulaminu promocji na stronie www.markowscy.pl, ze wskazaniem daty jego ogłoszenia.

§8

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.


Nie zapomnij przy kontakcie z nami poinformować o chęci skorzystania z promocji Rabat 50% na wycenę nieruchomości.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: