Wycena przedsiębiorstw

Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę.

— Warren Edward Buffett


Certyfikaty i standardy

Dbamy o jakość świadczonych przez nas usług. Nasze kwalifikacje potwierdzają, świadectwa, licencje i certyfikaty. Kierujemy się zasadami dobrej praktyki zawodowej wypracowanej w środowisku naukowym oraz w środowiskach zawodowych: rzeczoznawców majątkowych, księgowych, biegłych rewidentów, konsultantów i przedsiębiorców. W naszych opiniach o wartości przedsiębiorstw stosujemy standardy wyceny:

Krajowe Standardy Wyceny

Krajowe Standardy Wyceny

Europejskie Standardy Wyceny

Europejskie Standardy Wyceny

Międzynarodowe Standardy Wyceny

Międzynarodowe Standardy Wyceny

 

Rodzaje raportów z wyceny przedsiębiorstw

W ramach usługi wyceny przedsiębiorstwa sporządzamy:

 • opinie o wartości przedsiębiorstwa;
 • opinie o wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • opinie o wartości udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa.

Opinie o wartości przedsiębiorstwa realizujemy z zachowaniem etyki zawodowej, profesjonalizmu i działając w zgodzie z naszymi kompetencjami. Kierujemy się bezstronnością, obiektywizmem i niezależnością. Zachowujemy poufność informacji na temat Klienta i przedmiotu wyceny. Raport z wyceny przedsiębiorstwa jest przekazywany wyłącznie Zamawiającemu. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazanie wyceny przedsiębiorstwa na żądanie właściwego organu (policja, prokuratura itp.) lub sądu, kiedy sporządzamy opinię o wartości przedsiębiorstwa jako biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

 

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Opinia o wartości przedsiębiorstwa pełni przede wszystkim:

 • funkcję doradczą (decyzyjną) – dostarcza niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 • funkcję argumentacyjną – dostarcza informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach;
 • funkcję mediacyjną (pośredniczącą, negocjacyjną) – dostarcza niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne;
 • funkcję zabezpieczającą – dostarcza informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;
 • funkcję informacyjną (komunikacyjną) – dostarcza informacje istotne z punktu zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Cele wyceny przedsiębiorstwa

Cel wyceny jest uzależniony od funkcji jaką ma pełnić dana wycena. Celem wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie, może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:

 • kupna lub sprzedaży;
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
 • łączenia lub podziału przedsiębiorstw;
 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów;
 • określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze;
 • postępowań cywilnoprawnych;
 • podatkowe;
 • sprawozdawczości finansowej;
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
 • ubezpieczenia;
 • odszkodowania;
 • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

 

Raport o wartości przedsiębiorstwa

Raport z wyceny przedsiębiorstwa powinien zawierać co najmniej:

I. Specyfikację warunków zlecenia:

 1. przedmiot wyceny (np. przedsiębiorstwo spółki SA);
 2. cel wyceny (zakładane wykorzystanie wyceny);
 3. Zlecającego oraz innych użytkowników wyceny;
 4. podanie szacowanego standardu wartości i jego definicji;
 5. określenie podstawowego założenia wyceny (założenie kontynuowania działalności / założenie likwidacji);
 6. poziom wartości (np. pakiet kontrolny, płynność pakietu);
 7. datę wyceny (na jaki dzień została przeprowadzona wycena) oraz datę przygotowania raportu;
 8. źródła informacji użyte w wycenie;
 9. inne kluczowe informacje i dane niezbędne do przedstawienia przedmiotu wyceny.

II. Opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia:

 1. podanie formy prawnej (np. działalność gospodarcza, sp. jawna, sp. z o.o., SA);
 2. opis historii przedsiębiorstwa;
 3. prezentację produktu / usługi;
 4. prezentację rynku / klientów;
 5. informacje o zarządzie;
 6. opis głównych aktywów oraz zobowiązań;
 7. prezentację ogólnych perspektyw / prognoz dla gospodarki, sektora oraz przedsiębiorstwa;
 8. opis historycznych transakcji dotyczących przedmiotu wyceny;
 9. informacje o sezonowości sprzedaży / działalności operacyjnej;
 10. informacje o konkurencji.

III. Analizę ekonomiczno-finansową:

 1. analizę historycznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa;
 2. wyjaśnienie korekt do sprawozdań finansowych (w przypadku ich dokonywania dla celu przeprowadzenia wyceny);
 3. przedstawienie głównych założeń do prognozy sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne);
 4. analizę wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle sektora, w którym ono działa (jeśli jest to możliwe i celowe dla wyceny).

IV. Opis zastosowanych metod wyceny oraz rekomendację wartości:

 1. uzasadnienie wyboru zastosowanych podejść i metod wyceny;
 2. charakterystykę każdej zastosowanej metody wyceny, z przedstawieniem poszczególnych etapów i procedur;
 3. wyjaśnienia, w jaki sposób kluczowe wskaźniki / parametry użyte w wycenie zostały oszacowane i przyjęte przez wyceniającego;
 4. rekomendowaną wartość wraz z uzasadnieniem.

V. Oświadczenia, klauzule, podpis wyceniającego.


Opracowano na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS): „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, Przewodniczący Zespołu do sprawy Wyceny przedsiębiorstw – prof. Dariusz Zarzecki, uchwalony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Warszawa 2011.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: